Ликвидационный баланс

Форма 1-дс — бланк

Баланс форма 1-дс — звіт про фінансовий стан бюджетної установи на певну дату. У ньому відображають інформацію про активи, зобов’язання і власний капітал (абз. 2 п. 4 розд. І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541; далі — Стандарт 101).

Баланс форма 1 є додатком до Стандарту 101. Мінфін оновив цю форму наказом від 27.11.2018 № 940. Скачати її можна нижче.

Баланс форма 1-дс БЛАНКоновлений наказом Мінфіну від 27.11.2018 № 940

Консолідований Баланс (форма 1-кдс) БЛАНКоновлений наказом Мінфіну від 27.11.2018 № 940

Баланс форма 1-дс за рік складається з двох частин — Актив і Пасив. У кожній з них потрібно заповнити дві графи — 3 і 4.

Інформацію наводьте на підставі залишків з Д-т відповідних субрахунків книги «Журнал-головна». Нагадаємо, що форму цієї книги Мінфін затвердив наказом від 08.09.2017 № 755.

Витрати на придбання та створення активу, які не можна відобразити у Балансі (п. 4 розд. V Стандарту 101), включайте до витрат звітного періоду. Інформацію про них має містити Звіт про фінансові результати (п. 5 розд. V Стандарту 101).

Баланс заповнюйте за Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, який затвердив наказ Мінфіну від 28.02.2017 № 307 (далі — Порядок № 307), який Мінфін підкоригував наказом — від 27.11.2018 № 939.

Звіряйте показники за Методичними рекомендаціями з перевірки порівняності показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору, затвердженими наказом Мінфіну від 28.12.2017 № 1170 (далі — Методрекомендації № 1170). Врахуйте, що Мінфін оновив їх наказом від 21.12.2018 № 1074.

Тепер поговоримо про те, як у 2019 році заповнювати Баланс, і розпочнемо з першої його частини — Активу.

Баланс форма 1 дс: Актив

Актив складається із трьох розділів (п 1 розд. І Порядку № 307):

 • нефінансові активи (див. табл. 1);
 • фінансові активи (див. табл. 2);
 • витрати майбутніх періодів (див. табл. 3).

У розділі ІІ Активу з’явилася нова стаття «Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті, у тому числі в дорозі», рядок 1164. Яку інформацію вказувати у цьому рядку, ми пояснили у публікації «Сюрприз від Мінфіну: чергові новації в стандартах та формах звітів».

Сюрприз від Мінфіну: чергові новації в стандартах та формах звітів

Фаїна Іскрижицькаексперт МЦФЕР Головбух Наразі маємо кілька методологічних новацій та оновлені форми фінансових звітів. Чим саме оновлені форми відрізняються від попередніх та що треба врахувати під час звітування?

А тепер по черзі про заповнення кожного розділу.

Нефінансові активи

У розділі I Баланс форма 1 має відображати інформацію про первісну (переоцінену) та залишкову вартість:

 • основних засобів,
 • інвестиційної нерухомості,
 • нематеріальних активів,
 • довгострокових біологічних активів.

Аби визначити залишкову вартість цих об’єктів обліку, відображайте також інформацію про їх знос або накопичену амортизацію.

У цьому розділі зазначайте також інформацію про:

 • незавершені капітальні інвестиції,
 • запаси,
 • виробництво,
 • поточні біологічні активи.

Кожній із перелічених статтей розділу I Активу відповідає код рядка від 1000 до 1090. Тож показники за переліченими статтями наводьте у рядках, що їм відповідають, за залишками, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» за Д-т субрахунків рахунків класу 1 «Нефінансові активи» та К-т відповідних субрахунків рахунку 14 «Знос (амортизація) необоротних активів», що містить План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Тепер у Таблиці 1 зазначимо субрахунки, залишки з яких має відображати Баланс форма 1 у розділі I.

Читати повністю

Фінансові активи

У розділі IІ Баланс має містити інформацію про:

 • довгострокову та поточну дебіторську заборгованість;
 • довгострокові та пототочні фінансові інвестиції;
 • грошові кошти, їх еквіваленти та інші фінансові активи.

Кожній із статей відповідає певний код рядка від 1100 до 1180. У цих статтях наводьте показники за залишками на Д-т субрахунків рахунків класу 2 «Фінансові активи» за виключенням рахунку 29 «Витрати майбутніх періодів» Плану рахунків, які склалися на дату балансу.

Субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей цього розділу, містить Таблиця 2.

Витрати майбутніх періодів

Інформацію про витрати майбутніх періодів, яку має містити Баланс форма 1, унаочнимо у Таблиці 3.

Приклад заповнення розділу ІІI «Витрати майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Підстава

Витрати майбутніх періодів

Підсумок показників залишків коштів, які склалися на дату балансу у книзі «Журнал-головна» на субрахунку 2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» такі, як:

 • сплачені авансом орендні платежі;
 • передплата газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо

(п. 1 розд. II Порядку № 307)

Порядок застосування Плану рахунків

Баланс

У рядку «Баланс» відображайте підсумок показників, наведених у рядках 1095, 1195, 1200 розділів І-ІІІ Активу Балансу ф. 1-дс (див. табл. 4).

Підсумок має дорівнювати сумі зобов’язань, власного капіталу та фінансового результату (п. 3 розд. V Стандарту 101). Тобто — показники граф 3, 4 за рядком 1300 Балансу 1-дс повинні дорівнювати показникам граф 3, 4 за рядком 1800. Зразок заповнення — у Таблиці 4.

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

БАЛАНС

р. 1300 = р. 1095 + р. 1195 + р. 1200 (Методрекомендації № 1170)

Звірка показників

Звірте показники статей графи 3 Активу Балансу ф. № 1-дс із показниками відповідних статей графи 4 Активу Балансу ф. № 1-дс за попередній рік. Ці показники мають бути тотожними.

Наразі законодавство про нарахування зарплати неузгоджене, тож ревізори заради виконання плану йдуть на хитрощі. Не дайте шансу перевіряльникам — уникніть можливих помилок в оплаті праці.

Баланс форма 1-дс: Пасив

Актив і Пасив — двійня Балансу. Підсумок Активу завжди дорівнює підсумку його Пасиву. Це — ключове правило бухгалтерського обліку.

У Пасиві установи відображають джерела придбання (створення) активів Балансу: узагальнені показники зобов’язань і власного капіталу станом на початок звітного року (графа 3) та на кінець звітного періоду (графа 4; п. 1 розд. V Стандарту 101).

Пасив містить чотири розділи (п. 1 розд. ІІ Порядку № 307):

 • власний капітал та фінансовий результат (див. табл. 5);
 • зобов’язання (див. табл. 6);
 • забезпечення (див. табл. 7);
 • доходи майбутніх періодів (див. табл. 8).

У статті «БАЛАНС» (див. табл. 9) — підсумок показників розділів за Методичними рекомендаціями № 1170.

Власний капітал та фінансовий результат

Тут наводьте інформацію про:

 • внесений капітал;
 • капітал у дооцінках;
 • фінансовий результат;
 • капітал у підприємствах, резерви та цільове фінансування.

Кожній із перелічених статтей відповідає код рядка від 1400 до 1450. Суми наводьте за залишками, які склалися:

 • на кінець останнього дня звітного періоду — у книзі «Журнал-головна»;
 • за К-т субрахунків рахунків класу 5 «Капітал та фінансовий результат» Плану рахунків.

Детальну інформацію про субрахунки, залишки з яких наводять у кожній із перелічених статей, а також про звірку статей, дивіться у Таблиці 5.

Звірка показників статей розділу І

Показники рядків 1400-1450 (гр. 3) розділу І мають дорівнювати відповідним показникам у графах 3-8 за рядком 4000 Звіт про власний капітал (форма 4 дс) (ряд. 43 Методрекомендацій № 1170).

Також ці показники мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4310, графам 3-8 відповідно Звіту про власний капітал ф. 4-дс за попередній рік (р. 44 Методрекомендацій № 1170).

Показники рядків 1400-1450 (гр. 4), мають дорівнювати показникам граф 3-8 за рядком 4000 Звіту про власний капітал ф. № 4-дс (р. 51 Методрекомендацій № 1170).

Показники статей розділу І графи 3 Пасиву Балансу ф 1-дс мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

Зобов’язання

Баланс форма 1 має містити інформацію про довгострокові зобов’язання за цінними паперами, кредитами та поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями. Також тут зазначайте інформацію про поточні зобов’язання за:

 • платежами до бюджету, кредитами та одержаними авансами;
 • розрахунками:
  – за товари, роботи, послуги;
  – з оплати праці;
  – із соціального страхування;
 • внутрішніми розрахунками, які називають статтями.

Кожній із перелічених статей відповідає код рядка від 1500 до 1595. Показники у цих статтях наводьте за залишками, які склалися на кінець останнього дня звітного періоду за К-т субрахунків рахунків класу 6 «Зобов’язання» Плану рахунків. Винятки — рахунки 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» та 69 «Доходи майбутніх періодів».

У Таблиці 6 — детальна інформація про те, залишки яких саме субрахунків наводити у кожній із перелічених статей.

Читати повністю

Показники статей розділу ІІ графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс мають дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

Забезпечення

Забезпечення — це кошти, які за рішенням керівника установа резервує, аби забезпечити майбутні витрати і платежі. Джерелом цієї інформації є залишки, що склалися на К-т субрахунків рахунку 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» (див. табл. 7).

Приклад заповнення розділу IІІ «Забезпечення»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Забезпечення

Тут наводьте підсумок залишків субрахунків: 6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»; 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Доходи майбутніх періодів

Відображайте залишок, що склався за К-т субрахунку 6911 «Доходи майбутніх періодів» рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» (див. табл. 8).

Приклад заповнення розділу IV «Доходи майбутніх періодів»

Назва статті

Код рядка

Що відображати

Доходи майбутніх періодів

Інформацію про доходи, які отримали у звітному періоді, та включають до доходів у майбутніх звітних періодах. Зокрема, доходи у вигляді одержаних: авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи, тобто авансові орендні платежі; передплат газет, журналів, періодичних та довідкових видань; абонентної плати за користування засобами зв’язку тощо

Відображайте загальний підсумок показників розділів Пасиву балансу (див. табл. 9).

Приклад заповнення статті «Баланс»

Назва статті

Код рядка

Як заповнити

Баланс

р. 1800 = р. 1495 + р. 1595 + р. 1600 + р. 1700 (Методрекомендації № 1170)

Показники статей розділу ІІІ, ІV та розділу «Баланс» графи 3 Пасиву Балансу ф № 1-дс повинні дорівнювати показникам статей цього розділу графи 4 Пасиву Балансу ф № 1-дс попереднього року.

Источник: https://www.budgetnyk.com.ua/article/318-yak-zapovniti-balans-f-1-ds

Бухгалтерская отчётность – важное направление работы в любой организации. Несвоевременная подача любых бумаг в налоговую службу, влечёт за собой весомые штрафы и другие санкции. Даже в случае прекращения деятельности предприятия, путём применения процедуры ликвидации, подавать отчётность всё равно придётся. Как её подать, составить и кто должен утвердить — рассмотрено ниже. Кроме того, в тексте представлен образец ведения такой отчётности, практические рекомендации по её заполнению.

Что такое ликвидационный баланс

Ликвидационный баланс – фиксированная сумма, которая остаётся на счетах предприятия после погашения задолженности. При расчёте учитываются не только денежные средства, но и стоимость всего имущества, непогашенных задолженностей перед фирмой и другие активы. Основное назначение этого документа – определение фактического положения дел в организации, то есть учёт средств, которые могут использоваться для погашения долгов предприятия и останутся на его балансе после ликвидации. В зависимости от даты составления документа и его целей, ликвидационный баланс при ликвидации ООО может быть двух видов – промежуточный или окончательный.
Промежуточный баланс составляется не ранее, чем через два месяца после официального опубликования сведений о ликвидации фирмы. В идеале, составляет этот вид отчётности ликвидационная комиссия, но на практике составить его может главный бухгалтер организации. В нем отражается состояние счетов до момента реализации имущества предприятия и возмещения убытков перед кредиторами.
Второй вид баланса – окончательный, он составляется после выполнения всех обязательств при ликвидации ООО, то есть после удовлетворения требований кредиторов. В этом документе отражается сумма, оставшаяся на счетах организации после завершения процедуры ликвидации. Есть требование к этому документу, которое выдвигается законодателем – сумма в нем не может быть больше чем та, что была указана в промежуточном балансе. В противном случае у проверяющих органов могут возникнуть сомнения в законности проведения процедуры банкротства, ведь после погашения всех долгов, у предприятия осталась достаточная сумма на счетах.

Зачем он нужен и на какую дату составляется

Промежуточный баланс необходим для того, чтобы определить сумму средств, которыми владеет организация. Фактически из этих денег будет происходить погашение требований кредиторов в порядке очереди. Для формирования документа используются данные, зафиксированные в последнем бухгалтерском балансе, перед началом процедуры признания банкротом. Это связано с тем, что фирма, после составления протокола о начале процедуры ликвидации, более не осуществляет свою деятельность, поэтому её финансовое состояние не меняется. Обычно датой составления является день, который наступает через два календарных месяца, с момента публикации информации о признании фирмы банкротом. Именно за эти два месяца все кредиторы имеют возможность заявить о своих требованиях. В некоторых случаях ликвидационная комиссия назначает больший срок для предъявления претензий взыскателями, поэтому и срок составления промежуточной отчётности может быть продлён.

Как пример, можно рассматривать ситуацию, когда закрытию фирмы предшествует ожидание выплат по счетам. В этом случае, перед тем как составить отчёт, ликвидатор ожидает пополнения активов предприятия и возмещения НДС от налоговой.
Окончательная версия документа об активах и долгах фирмы составляется после того, как все задолженности предприятия погашены. Обычно он равняется нулю. Этот документ подтверждает, что основные требования кредиторов, контролирующих органов удовлетворены, налоги и платежи уплачены, и у организации больше нет средств для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Что делать после составления

После составления окончательного отчёта, бухгалтер должен принять меры, к подтверждению его законности. Для этого документ предоставляется тем лицам, которые изначально приняли решение о применении процедуры ликвидации – члены правления, акционеры, руководство и т. д. По результатам проверки окончательной отчётности, указанные лица либо отказываются утвердить его, либо подтверждают достоверность сведений в нём. В случае подтверждения правильности сведений, которые изложены в документе, составляется протокол об утверждении отчётности. После того как нужная документация составлена, в налоговую службу необходимо передать такие сведения:

 • заявление по форме Р15001, которое должно быть заверено у нотариуса;
 • протокол, в котором отражено принятие решения о начале проведения процедуры ликвидации;
 • окончательный баланс;
 • протокол, которым была утверждена окончательная отчётность.

Дополнительно в налоговую подаются справка об оплате государственной пошлины, а также любые свидетельства, подтверждающие погашение всех задолженностей.

Образец заполнения окончательного ликвидационного баланса

Как указывалось ранее, образец окончательного ликвидационного баланса – стандартная форма бухгалтерского учёта, которая постоянно подаётся предприятием в налоговую. Составить её для любого бухгалтера проще простого. В этом документе обязательно отражаются такие сведения:

 1. Полное наименование юридического лица, с указанием его адресов и расчётных реквизитов.
 2. Дата составления документа.
 3. Активы, которые находятся у предприятия, с указанием источника их образования.
 4. Данные промежуточной отчётности, а также сведения об активах, которые были до начала ликвидации.

В отличие от окончательной отчётности, в которой нет сведений о наличии задолженностей, в промежуточной обязательно указываются суммы, которые организация должна другим фирмам или государственным органам. На основании окончательного документа о наличии активов у фирмы, готовится и итоговая бухгалтерская отчётность, которая подаётся в налоговую службу после окончания отчётного периода.

На практике часто возникает вопрос – должен ли итоговый ликвидационный счёт быть нулевым. Однозначно можно ответить только в той части, что задолженности у предприятия быть не должно. Вместе с тем, даже после удовлетворения требований всех кредиторов, на счетах фирмы могут оставаться деньги. Единственное условие – общей суммы оставшихся у фирмы активов должно быть недостаточно для осуществления нормальной хозяйственной деятельности. Только в этом случае предприятие будет признано банкротом и ликвидировано. Если же оставшейся суммы достаточно для ведения финансовой деятельности, процедура ликвидации не используется, более того, инициаторы банкротства могут быть привлечены к ответственности за мошенничество.

Задать вопрос

Источник: https://bankrotof.net/likvidacija-ooo/likvidatsionnyj-balans/